<tbody id="zvwpx"></tbody>

  1. <nobr id="zvwpx"></nobr>
  2. <menuitem id="zvwpx"></menuitem>
    • Header Home KALI

    • Header Home esco

    • Header Home Waste-Magement

    O nas


    K+S Polska sp. z o.o

    Nasza firma jest polskim partnerem handlowym Grupy K+S w zakresie sprzeda?y towarów i us?ug w nast?puj?cych obszarach dzia?alno?ci: K+S KALI GmbH, esco – european salt company GmbH & Co. KG oraz K+S Entsorgung GmbH.

    O grupie K+S

    K+S jest zorientowanym na potrzeby klienta, niezale?nym dostawc? produktów mineralnych dla Agriculture, Industry, Consumers i Communities. Do roku 2030 planujemy wzrost zysku operacyjnego EBITDA do 3 miliardów euro. Grupa K+S zatrudnia ponad 14 000 pracowników, którzy wspieraj? rolników w zapewnianiu wy?ywienia na ?wiecie, oferuj? rozwi?zania, które umo?liwiaj? dalsze funkcjonowanie zak?adom przemys?owym, dbaj? o to, ?eby nasze produkty przyczynia?y si? do poprawy jako?? ?ycia indywidualnych klientów i zapewnia?y bezpieczeństwo zim?. Stale rosn?cy popyt na wyroby mineralne zaspokajamy dzi?ki zak?adom produkcyjnym zlokalizowanym w Europie, Ameryce Pó?nocnej i Po?udniowej oraz dzi?ki rozbudowanej sieci dystrybucji na ca?ym ?wiecie. D??ymy do zrównowa?onego rozwoju, poniewa? czujemy si? odpowiedzialni w stosunku do ludzi, ?rodowiska naturalnego, gmin i gospodarki regionów, w których dzia?amy. Wi?cej informacji na temat grupy K+S znajd? Państwo pod adresem www.k-plus-s.com.

    大相焦在线观看