<tbody id="zvwpx"></tbody>

  1. <nobr id="zvwpx"></nobr>
  2. <menuitem id="zvwpx"></menuitem>
    • header-fertiliser-campaign-superprodukty-pl

    Superprodukty dla Superbohaterów


    Ka?dy rolnik jest Superbohaterem! Wasza praca jest wa?na nie tylko dla nas ludzi, ale równie? dla zwierz?t i otaczaj?cego nas ?rodowiska. Obowi?zki dnia codziennego i wasze pe?ne zaanga?owanie w to, co robicie, kosztuj? du?o si?y i energii. Chcieliby?my Wam podzi?kowa? i wesprze? w Waszej codziennej pracy w zakresie nawo?enia ro?lin naszymi superproduktami, takimi jak ESTA Kieserit i Korn-Kali.

    Korn-Kali? – Twoja misja jest jego misj?

    Z Korn-Kali zawsze dokonujesz w?a?ciwego wyboru! Nasz nawóz potasowo-magnezowy zawiera 4 wa?ne sk?adniki pokarmowe w formie w pe?ni rozpuszczalnej w wodzie – dzi?ki temu ro?liny mog? ?atwo pobiera? niezb?dne makrosk?adniki oraz sód zaraz po zastosowaniu. Korn-Kali jest idealnym nawozem potasowym do zastosowania na ?ciernisko lub do nawo?enia pog?ównego, uzupe?niaj?cego na wiosn? wa?ne sk?adniki pokarmowe dla wymagaj?cych ro?lin.


    Korn-Kali? – naturalnie naturalny

    Korn-Kali to ponad 125 lat do?wiadczenia oraz wysokie standardy jako?ci. Wszystkie surowce do produkcji nawozu s? pochodzenia naturalnego i wydobywa si? je w naszych kopalniach na terenie Niemiec. Produkcja prowadzona przy u?yciu najnowocze?niejszych technologii w naturalny sposób podlega najwy?szym standardom bezpieczeństwa i ochrony ?rodowiska. I wreszcie, co nie mniej wa?ne, Korn-Kali dostarczamy na ca?ym ?wiecie niezawodnie i na czas. W ten sposób gwarantujemy Państwu od lat produkt najwy?szej jako?ci.    Korn-Kali? – wzmacnia odporno?? Twoich upraw

    Je?li wybierzesz Korn-Kali, warunki stresowe zwi?zane z pogod?, takie jak stres suszy, oparzenia s?oneczne i szkody spowodowane mrozem, przejd? do historii. Mo?esz polega? na produkcie wysokiej jako?ci, który ma identyczn? zawarto?? sk?adników pokarmowych w ka?dej granuli. Jednolity granulat nawozu zapewnia jego aplikacj? na du?e szeroko?ci robocze. Stosowanie Korn-Kali jest zawsze efektywne i oszcz?dza Twój czas.

    ESTA? Kieserit – realizuje swoj? misj?

    ESTA Kieserit bardzo powa?nie traktuje swoj? misj?. Zastosowany przed np. nawo?eniem azotowym wczesn? wiosn?, wp?ywa na efektywne wykorzystanie tego makrosk?adnika. Mo?e by? elastycznie stosowany – niezale?nie od pogody przez ca?y rok. Chroni ro?liny przed szkodami spowodowanymi przez mróz i wysokie temperatury. Ze wzgl?du na neutralne pH granuli nawozowej, ESTA Kieserit zaleca si? na ka?de stanowisko, niezale?nie od odczynu gleby. Szybka i d?ugotrwa?a przyswajalno?? magnezu i siarki z ESTA Kieseritu umo?liwia szeroki zakres zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie, uprawach specjalistycznych i le?nych.


    ESTA? Kieserit – wa?ne jest pochodzenie

    Naturalne pochodzenie z kizerytu, przyjazna dla ?rodowiska metoda produkcji i uczciwa cena, wyra?nie przemawiaj? za ESTA Kieseritem. Produkcja nawozu ESTA Kieserit odbywa si? przy u?yciu metody ESTA. Zu?ywa si? w tym procesie niewielk? ilo?? energii i ca?kowicie wykluczone jest powstawanie produktów ubocznych, powstaj?cych w innych procesach produkcji np. roztworów solankowych. ESTA Kieserit jest zatwierdzony do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z rozporz?dzeniem UE 834/2007 i 889/2008 oraz IUNG (NE/150/2011). Wybieraj?c ESTA Kieserit otrzymujesz naturalny i oryginalny nawóz ekologiczny o szerokim spektrum zastosowania.


    ESTA? Kieserit – idealny zestaw sk?adników

    Nasz nawóz magnezowo-siarkowy jest dla Ciebie idealnym wsparciem. Siarka siarczanowa zawarta w ESTA Kieserit jest natychmiast pobierana przez ro?liny po zastosowaniu – nie musi by? przekszta?cana w glebie do formy dost?pnej dla ro?lin. Zapewnia ona dobr? przemian? azotu i pozosta?ych sk?adników w ro?linie.

    Potrzebuj?ce siarki uprawy, takie jak rzepak czy zbo?a s? szczególnie ?zadowolone” z ESTA Kieseritu, poniewa? ich potrzeby pokarmowe na ten sk?adnik s? optymalnie pokryte. Równie? magnez pochodz?cy z kizerytu ma wa?ne funkcje: wspomaga metabolizm, rozwój systemu korzeniowego, produkcj? w?glowodanów i bia?ek w ro?linie. Podobnie jak w pszenicy tak i w rzepaku wp?ywa na wi?ksz? ilo?? ziarniaków w k?osie czy nasion w ?uszczynie.


    Chcesz otrzyma? plakat?

    Jako wsparcie sprzeda?y oferujemy Państwu mo?liwo?? bezp?atnego zamówienia plakatu kampanii Superprodukty dla Superbohaterów.

    Zamów tutaj!
    (lub napisz do nas na adres: info.kali@ks-polska.com)

    We? udzia? w konkursie na Facebooku

    Akcja nadsy?ania zdj?? z Superbohaterami jest elementem naszej obecnej kampanii Superprodukty dla Superbohaterów, www.yunp2.com/superprodukty. Dzi?kujemy za udzia?, wszystkie nades?ane do nas fotografie mo?ecie zobaczy? tutaj:

    Facebook K+S Polska
    Regulamin konkursu na Facebooku

    Potrzebujesz wi?cej naklejek?

    Czy chcia?by? otrzyma? wi?cej naklejek reklamowych? ?aden problem. Po prostu wy?lij zamówienie do nas – prze?lemy gratisowo!

    Zamów tutaj!

    Broszury do pobrania

    Pobierz broszury nawo-zowe Korn-Kali i ESTA Kieserit jako plik pdf.

    Pobierz broszur? ESTA Kieserit tutaj!

    Pobierz broszur? Korn-Kali tutaj!

    Wi?cej informacji?

    B?d? na bie??co i wykorzystaj zebran? przez nas wiedz? dla Twojego sukcesu! Wszystkie broszury dost?pne s? do pobrania jako plik pdf.

    Zamówienie broszur

    Aplikacja KALI-TOOLBOX

    Z aplikacj? KALI-TOOLBOX mo?esz rozpoznawa? objawy niedoborów sk?adników pokarmowych bezpo?rednio na polu, korzystaj?c z smartfona lub tabletu.

    Pobierz ju? teraz!

    Nutriball - gra online

    Poznaj prawo Minimum Liebiga w grze online.

    Zacznij ju? teraz!

    YouTube

    Subskrybuj nasz kanal K+S KALI na YouTube i b?d? na bie??co z informacjami od nas!

    YouTube K+S KALI

     

    大相焦在线观看