<tbody id="zvwpx"></tbody>

  1. <nobr id="zvwpx"></nobr>
  2. <menuitem id="zvwpx"></menuitem>
    • Header Home KALI

    • Header Home esco

    • Header Home Waste-Magement

    Ochrona danych


    Serdecznie witamy na stronie www.yunp2.com. Dzi?kujemy za zainteresowanie nasz? firm? i jej ofert? produktów i us?ug. K+S Polska bardzo du?? wag? przywi?zuje do ochrony danych osobowych i dba, aby osoby odwiedzaj?ce nasz? witryn? by?y ?wiadome przys?uguj?cych im praw i samodzielnie podj??y decyzj?. Przypominamy, ?e poni?sze o?wiadczenie dotyczy wy??cznie tej strony internetowej i nie ma zastosowania do innych witryn otwartych za pomoc? odsy?aczy znajduj?cych si? na stronie. Przetwarzanie danych opiera si? na zasadach poprawno?ci, legalno?ci, przejrzysto?ci, ochrony poufno?ci oraz poszanowania praw u?ytkowników.

    W niniejszym o?wiadczeniu dotycz?cym ochrony prywatno?ci wyja?niamy, jakiego rodzaju dane gromadzimy od Państwa za po?rednictwem tej strony (www.yunp2.com) i w jaki sposób je wykorzystujemy.

    1. Logowanie si? w celu uzyskania dost?pu i korzystanie z danych

    K+S Polska przetwarza i przechowuje zgromadzone dane (s? one zawsze anonimowe) w celu zapewnienia w?a?ciwego dzia?ania witryny, optymalizacji jej zawarto?ci, przeprowadzenia analizy statystycznej na podstawie zagregowanych danych dotycz?cych sposobu przegl?dania strony, analizy technicznego funkcjonowania strony, a tak?e w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

    Realizacja tych celów stanowi nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f OROD.

     

    Co dzieje si?, gdy korzystaj? Państwo z naszej strony?

    Za ka?dym razem, gdy wchodz? Państwo na nasz? stron? internetow?, a ?ci?lej za ka?dym razem, gdy pobierane s? informacje (lub podejmowana jest próba ich pobrania) z pliku cookie, dane dotycz?ce tej operacji s? przechowywane w pliku dziennika.

    Dla ka?dego pobrania przechowuje si? nast?puj?cy rekord danych:

    • adres IP;
    • region (nie adres), z którego adres IP uzyskuje dost?p do strony internetowej;
    • j?zyk przegl?darki, typ przegl?darki (np. Chrome, Firefox, Safari) i system operacyjny;
    • typ urz?dzenia (np. telefon komórkowy, komputer, tablet);
    • sposób korzystania ze strony internetowej (np. kiedy odwiedzono stron?, które jej cz??ci klikni?to, ile czasu sp?dzono na stronie);
    • witryna, z której nast?pi?o przekierowanie na nasz? stron?.

    Kiedy i dlaczego gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane?

    Dane osobowe (tj. nazwisko, adres, numer telefonu, p?e?, wiek, kraj zamieszkania) s? gromadzone tylko wtedy, gdy przekazuj? je Pastwo z w?asnej inicjatywy, na przyk?ad:

    • w ramach procesu rejestracji (np. loterie, biuletyny, seminaria internetowe);
    • na potrzeby promocji internetowych;
    • w przypadku pro?by o informacj? zwrotn? przes?anej za pomoc? formularza na stronie kontaktowej;
    • w celu umo?liwienia przetwarzania Państwa zleceń, us?ug, informacji marketingowych, aktualizacji us?ug, zamówionych ofert promocyjnych i dla celów obs?ugi klienta;
    • w swojej aplikacji internetowej.

    Wszystkie dane osobowe powi?zane z nasz? strona internetow? s? gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami dotycz?cymi ochrony danych osobowych i tylko dla celów ?wiadczenia zamówionych przez Państwa us?ug i przetwarzania Państwa zapytań. Zawarli?my umowy z dostawcami us?ug, którzy przetwarzaj? Państwa zapytania i umo?liwiaj? korzystanie z naszych us?ug. W umowach dostawcy us?ug zobowi?zali si? do przestrzegania niniejszej polityki ochrony prywatno?ci.

    2. U?ywanie plików cookies

    ?Za podstaw? prawn? stosowania plików cookies i innych technik z zakresu web tracking oraz wykorzystywania uzyskanych dzi?ki nim informacji przyjmuje si? zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochron? naszych prawnie uzasadnionych interesów co do mo?liwie najlepszej funkcjonalno?ci strony internetowej oraz przyjaznego dla u?ytkowników przygotowania odwiedzin na stronie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskujemy Państwa zgod? na korzystanie z funkcjonalnych i marketingowych plików cookies poprzez ustawienia w sekcji ?Cookies i inne podobne techniki na tej stronie internetowej”.

    Cookies s? zapisane tak d?ugo, jak jest to konieczne na potrzeby realizacji danego celu”.

    3. ??cza do stron internetowych i tre?ci innych firm

    Z naszej strony mog? Państwo zosta? przekierowani do witryn firm zewn?trznych za pomoc? ??czy. Nie jeste?my administratorem tych stron i nie odpowiadamy za wy?wietlane na nich tre?ci ani za standardy ochrony danych stosowane przez takie firmy zewn?trzne. Zalecamy dok?adne zapoznanie si? z politykami ochrony danych dost?pnymi na takich stronach firm zewn?trznych.

    4. Okres przechowywania danych

    K+S Polska przechowuje dane wy??cznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce ochrony prywatno?ci lub okre?lony w przepisach prawa. Gdy cel zosta? osi?gni?ty, odpowiednie dane s? usuwane zgodnie z wymaganiami dotycz?cymi ochrony danych.

    5. Bezpieczeństwo przechowywanych danych

    Przekazywanie i przechowywanie danych nigdy nie jest ca?kowicie bezpieczne. K+S Polska dok?ada jednak wszelkich starań, aby zapewni? najwy?szy poziom ochrony danych osobowych i zabezpieczy? je przed nieautoryzowanym dost?pem i nadu?yciem.

    6. Formularz kontaktowy

    Na naszej stronie internetowej s? podane adresy mejlowe oraz formularze kontaktowe, które umo?liwi? szybkie nawi?zanie kontaktu z nasz? firm? drog? elektroniczn? oraz bezpo?redni? komunikacj? z nami. Je?eli skontaktujesz si? z nami mejlowo lub przez formularz kontaktowy, to przekazane przez Ciebie dane osobowe s? automatycznie zapisywane. Dane osobowe, przekazywane nam dobrowolnie, s? zapisywane w celu opracowania Twojego zapytania albo te? skontaktowania si? z danym u?ytkownikiem. W konkretnym formularzu kontaktowym wida?, które dane s? zbierane przy wype?nianiu takiego formularza. Poza tym zapisujemy nadany przez Twojego dostawc? us?ug internetowych adres IP systemu komputerowego, z którego korzysta?e? przy zapisywaniu si? oraz dzień i godzin? zapisania si?. Zbieranie tych danych jest konieczne, ?eby w pó?niejszym czasie móc prze?ledzi? przebieg (ewentualnego) nadu?ycia Twojego adresu mejlowego, czyli ma na celu nasze prawne zabezpieczenie.

    Tych danych osobowych nie przekazuje si? osobom trzecim.

    Podstaw? prawn? przetwarzania danych jest zgoda u?ytkownika udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Je?eli kontaktujesz si? z nami w celu zawarcia umowy, to dodatkow? podstaw? prawn? przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Po zakończeniu opracowywania zapytania Twoje dane s? usuwane, jest to sytuacja, gdy z zaistnia?ych okoliczno?ci mo?na wnioskowa?, ?e dany stan faktyczny zosta? w pe?nym zakresie wyja?niony i gdy nie stoi to w sprzeczno?ci z wymaganymi zgodnie z prawem zobowi?zaniami do przechowywania danych.

    7. Dane kontaktowe administratora danych/podmiotu przetwarzaj?cego / Przegl?d danych osobowych

    Administratorem danych jest K+S Polska sp. z o.o. z siedzib? przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań, strona internetowa: www.yunp2.com.

    Dane dotycz?ce u?ytkowników b?d? równie? gromadzone i przetwarzane przez firm? K+S Aktiengesellschaft, wyst?puj?c? w roli podmiotu przetwarzaj?cego dane, z siedzib? pod adresem: Bertha-von-Suttner-Str. 7, 34131 Kassel, Germany, strona internetowa: www.k-plus-s.com, adres e-mail dataprivacy@k-plus-s.com w zwi?zku ze ?wiadczeniem zamówionych przez Państwa us?ug, dla celów przetwarzana Państwa zapytań i optymalizacji funkcjonalno?ci i zawarto?ci naszej strony internetowej.

    W zwi?zku z obowi?zuj?cymi przepisami o ochronie danych maj? Państwo prawo do uzyskania wgl?du w swoje dane osobowe i za??dania, aby zosta?y poprawione, zaktualizowane lub usuni?te b?d? aby ograniczono zakres ich przetwarzania, a tak?e prawo do sprzeciwienia si? przetwarzaniu danych oraz do przenoszenia danych. Maj? Państwo równie? prawo do wycofania swojej zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych, co nie wp?ynie na zgodno?? z prawem dotychczasowego przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody - przed jej wycofaniem. Maj? Państwo równie? prawo z?o?y? skarg? do organu nadzoru.

     

    Aby skorzysta? ze swoich praw lub uzyska? wi?cej informacji na temat niniejszej Polityki ochrony prywatno?ci, nale?y si? skontaktowa? z inspektorem ochrony danych:

    K+S Polska sp. z o.o.
    Polityka ochrony prywatno?ci
    Telefon: +48 61 628 09 51

    e-mail: politkaprywatnosci@k-plus-s.com

    8. Zmiany w polityce ochrony prywatno?ci

    Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki ochrony prywatno?ci w ka?dej chwili. W zwi?zku z tym zalecamy regularne sprawdzanie Polityki ochrony prywatno?ci.

    Stan na: maj 2018 r.

    大相焦在线观看