<tbody id="zvwpx"></tbody>

  1. <nobr id="zvwpx"></nobr>
  2. <menuitem id="zvwpx"></menuitem>
    • header-waste-management-01

    Gospodarowanie odpadami


    G?ówny obszar dzia?alno?ci tej jednostki biznesowej to d?ugofalowe, bezpieczne odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Na tle innych firm wyró?niamy si? du?? liczb? placówek oraz stosowaniem nowoczesnych technik i procedur.

    Oprócz samej gospodarki zajmujemy si? równie? przeprowadzaniem stosownych analiz, pakowaniem i transportem odpadów. Poniewa? ka?dy projekt jest wyj?tkowy, to klient decyduje, które us?ugi s? najlepiej dopasowane do jego potrzeb.

    Osoba do kontaktu

     


    Odzyskiwanie podziemne

    Unieszkodliwianie i wykorzystanie

    Najrozs?dniejszy sposób odzysku ska?onych odpadów: wykorzystujemy w?a?ciwo?ci strukturalne odpadów, aby chroni? i stabilizowa? nieczynne wyrobiska kopalń.

    Odzyskiwanie podziemne dotyczy standardowo odpadów, takich jak:

    • popió? lotny ze spalarni odpadów,
    • py?y ze spiekalni w przemy?le metalowym,
    • py? aluminiowy,
    • ska?one ziemia i gruz,
    • odpady zawieraj?ce sól,
    • osady z oczyszczalni chemiczno-fizycznych i szlamy galwaniczne.

    Odpady odzyskujemy we wyrobiskach pe?ni?cych wcze?niej funkcj? kopalni pota?u i soli. Prawo wymaga, aby wyrobiska górnicze niespe?niaj?ce obecnych standardów bezpieczeństwa by?y zasypywane.

    Poniewa? wyrobiska znajduj? si? pomi?dzy nieprzepuszczaln? warstw? i?ów a pok?adami soli, odpady sk?adowane s? w tym miejscu d?ugoterminowo. K+S dysponuje pi?cioma podziemnymi instalacjami odzysku, które wystarcz? na kolejne dziesi?ciolecia sk?adowania odpadów. To najwi?kszy podmiot tego typu w Europie.

     


    Sk?adowanie podziemne odpadów

    D?ugoterminowe, bezpieczne i bezobs?ugowe unieszkodliwianie

    Nasi Klienci maj? pewno??, ?e decyduj?c si? na umieszczenie odpadów niebezpiecznych kilkaset metrów pod ziemi?, w wodo- i gazoszczelnym otoczeniu, wybrali najlepszy sposób ich unieszkodliwienia.

    Nasze podziemne instalacje unieszkodliwiania odpadów to najrozs?dniejsza opcja w przypadku odpadów o du?ym stopniu ska?enia, takich jak:

    • odpady zawieraj?ce arszenik, cyjanek i rt??,
    • pozosta?o?ci z procesu spalania, szlamy galwaniczne, produkty filtracji i destylacji chemicznej,
    • py?y z filtracji w przemy?le metalowym,
    • pozosta?o?ci z procesu utwardzania w k?pieli solnej,
    • ska?one ziemia i gruz,
    • odpady sta?e z oczyszczania odcieków ze sk?adowiska.

    Takie szkodliwe substancje s? sk?adowane w nieczynnych wyrobiskach w naszych kopalniach pota?u. Odpady umieszczane s? w pok?adach soli o du?ej grubo?ci, znacznie poni?ej poziomu wód gruntowych. Pozwala to unikn?? jakichkolwiek przysz?ych zagro?eń dla ludzi i ?rodowiska.

     


    Wtórne wykorzystanie aluminium (REKAL)

    Praktycznie idealne do wszystkich zastosowań

    Ponowne wykorzystanie ?u?lu solnego, uzupe?nianie topników solnych, unieszkodliwianie odfiltrowanego py?u. Je?li to wszystko wykonuje dla Ciebie jedna firma, prawdopodobnie jeste? ju? naszym Klientem.

    Dlaczego? Poniewa? K+S jest jedynym podmiotem oferuj?cym ?wiadczenie tych wszystkich us?ug z jednego ?ród?a.

    Wszechstronne us?ugi dla przemys?u wtórnego wykorzystania aluminium

    Instalacja REKAL? znajduje si? nieca?e 200 metrów od wyci?gu szybowego, sk?d pochodz? surowce do k?pieli solnych. Tu? obok zlokalizowana jest ha?da odpadów potasowych, do rekultywacji której pos?u?y? granulat wyprodukowany z ?u?lu solnego pochodz?cego od naszych klientów. Jak wida?, staramy si? my?le? globalnie. Do?o?yli?my wszelkich starań, aby stworzy? system, w którym na ka?dym poziomie wyst?puje warto?? dodana:

    • Wszystkie us?ugi dostarczane z jednego ?ród?a
    • Wysokie mo?liwo?ci w zakresie ponownego przetwarzania i znaczne ilo?ci topnika solnego
    • Bezpieczne i m?dre wykorzystanie oraz sk?adowanie py?ów z procesów filtracji i szlifowania w nieczynnych wyrobiskach kopalni pota?u K+S
    • Maksymalny wska?nik ponownego wykorzystania dzi?ki otwartemu systemowi i sta?ym klientom na ?u?el solny
    • Doskona?a jako?? topnika solnego
    • ?atwiejszy transport, tak?e mi?dzynarodowy (w tym unikanie pustych kursów dzi?ki synchronizacji odbiorów i dostaw).

     

     

    大相焦在线观看